Your Logo

 

 

 

ใบปลิว (Leaflet)

ใบปลิว ( Leaflet )

 

ใบปลิว ( Leaflet ) เป็นสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจที่มีเนื้อหาสาระสำหรับแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งแบบเจาะจง ไม่ว่าจะเป็น ประกาศ ชี้แจง คำแถลงการณ์
โฆษณา หรือ วันเวลานัดพบ ข้อมูลสมัครรับงานตรง โรงงานต่างๆ ผู้ผลิตสามารถนำไปแจกตามสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดย
เฉพาะด้วยความที่ใบปลิวเป็นแผ่นกระดาษที่ไม่หนาจนเกินไปและใช้พิมพ์ข้อความ ภาพ รวมถึงองค์ประกอบอื่นๆ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร หรือการโฆษณา

 

logo