Your Logo

ป้ายแบคดรอปงานสมรส

backdropwedding

ป้ายแบคดรอป หมายถึง ฉาก สำหรับวางประดับในงานสำคัญต่าง ๆ 

เช่น งานแต่งงาน , งานประชุม-สัมมนา , งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ , งานอีเว้นต์ต่าง ๆ เป็นต้น 

 

 

logo