Your Logo

ขั้นตอนการเตรียมไฟล์พร้อมพิมพ์

1. การสร้างหน้ากระดาษ

       การสร้างไฟล์งานพิมพ์ที่สมบูรณ์

File - New

 

 

ตั้งชื่อไฟล์งานและเลือกประเภทของงาน Print ในช่อง Profile

 

การตั้งค่าหน่วย Units เป็นมาตรฐาน คือ เซนติเมตร หรือ นิ้ว

และ กำหนดระยะตัดตัก (bleed) 3มิลลิเมตร 

 

ในช่อง Color modeเลือกเป็น CMYK

และปรับ Raster Effects เป็น High (300ppi)

 

จากนั้นกด OK ก็สามารถเริ่มงานได้

 

วิธีการสร้างเส้น "ระยะปลอดภัย"

ใช้เครื่องมือ สี่เหลี่ยม (Rectangle Tool)

สร้างให้ขนาดเท่ากับไซย์งาน

 

จากนั้น ลด ขนาด ด้านกว้าง และ ด้านสูง ด้านละ 6 มิลลิเมตร

 

จะได้หน้าตาแบบนี้

 

จากนั้นกดคลิกขวาที่เส้นสี่เหลี่ยม แล้วเลือก Make Guides

เพียงเท่านี้ เราก็จะได้ ระยะปลอดภัย

 

เพียงเท่านี้เราก็สามารถสร้างไฟล์งานที่สมบูรณ์ได้อย่างง่ายดาย

 

 

 

logo